HUISREGELS

KOVNET LOGIN

Covid-19

Tijdens de opvang wordt er gewerkt volgens de richtlijnen en adviezen van het RIVM en GGD en volgen wij ons coronaprotocol dat ter inzage ligt op het kinderdagverblijf. Dit protocol wordt bij elke nieuwe update aangepast.

Wij zorgen ervoor dat wij constant op de hoogte zijn van de laatste veranderingen en informatie en zullen u hierover informeren.

Wanneer de GGD besluit het kinderdagverblijf sluiting op te leggen is dit overmacht en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgschade en dient u de rekening door te betalen voor behoud van uw plaatsing en behoud van uw kinderopvangtoeslag.

GGD en Brandweer

Het kinderdagverblijf voldoet aan alle normen die de GGD en de brandweer aan kindercentra stelt t.a.v. veiligheid en hygiëne. Jaarlijks wordt door de GGD en brandweer deze wettelijke controle uitgevoerd. Verslagen van deze controles liggen ter inzage in het ouder/leidsterboek van de groep.

Groeiboek

Ieder kind heeft een groeiboek. In dit boek vindt u veel informatie over uw kind op het kinderdagverblijf, zoals werkjes, foto's en belevenissen. Het groeiboek blijft standaard op het kinderdagverblijf. Komen opa en oma of tante en oom op visite en vindt u het leuk om het boek te laten zien, dan kunt u altijd in overleg met de leidsters het boek een keer mee naar huis nemen. Bij het verlaten van het kinderdagverblijf krijgt uw kind het boek mee naar huis.

Groepsopbouw

Op het kinderdagverblijf werken we met 3 groepen. Alle groepen zijn verticale groepen, waarvan 2 met maximaal 16 kinderen en 1 groep met maximaal 6 kinderen. De kinderen van 0-4 jaar zitten door elkaar in 1 groep. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij vinden dat deze situatie zoveel mogelijk de huiselijke sfeer nabootst.

Per dag werken er 3 leidsters op een groep. Totaal zijn er per groep maximaal vijf vaste leidsters op vaste dagen. Zo blijft het aantal overzichtelijk en kunnen de kinderen een band opbouwen met alle leidsters.

Er wordt altijd een beroepskracht van de andere groep gebruikt als achterwacht of ondersteuning wanneer in geval van nood een beroepskracht alleen op de groep komt te staan.

Groepsleidsters

't Hoekje werkt met gediplomeerde krachten, op MBO- of HBO niveau, in full- of parttime dienstverband. We streven ernaar dat alle leidsters een diploma kinder-EHBO en Bedrijfshulpverlening hebben. Het kinderdagverblijf is een erkend opleidingsinstituut voor leerling-leidsters van de MDGO-SPW opleiding. Doorgaans is er op elke groep één stagiaire aanwezig die in de groep begeleid wordt door een praktijkopleider.

Klachten

De leidsters verzorgen uw kind zo goed mogelijk, rekening houdend met uw wensen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met onze werkwijze. Het is onze ervaring dat een gesprek tussen ouders en leidsters heel verhelderend kan zijn. Komt u er met de leidsters niet uit, kunt u binnen het kinderdagverblijf bij Petra van de Merwe terecht (tel:06-50247708) en zij zal uw klacht binnen 1 week proberen te beantwoorden/behandelen. Ook kunt u altijd met uw opmerkingen bij de “Geschillencommissie” terecht, Tel: 070-3105310. Veelal blijkt het mogelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen.  Het intern klachtenreglement ligt ter inzage in het ouder/leidster boek van de groep.

Mandje

Elk kind heeft een mandje met zijn/haar naam erop.

Elke dag dient door u het mandje aangevuld te worden.
U neemt voor uw kindje het volgende mee:

- Pantoffels;
- 1 stel schoon ondergoed;
- 1 stel schoon bovengoed;
- voldoende luiers voor 1 dag;
- eventueel een speen, knuffel of doekje waaraan uw kind gehecht is;
- in de zomer zwemluiers.

Wilt u vuil geworden kleding zelf wassen en zorgen dat het mandje gevuld blijft.

Medicijngebruik

Wettelijk is het zo dat wanneer ouders aan een leidster vragen om een kind medicijnen toe te dienen, de ouders verantwoordelijk zijn. Ook al verricht de leidster deze handeling na toestemming van de ouders in hun afwezigheid. Dit met uitzondering van koortsonderdrukkende medicijnen, die mogen wij niet toedienen. Wanneer u wilt dat een leidster tijdens uw afwezigheid uw kindje medicijnen toedient, verzoeken wij u een verklaring te ondertekenen waarin u haar toestemming geeft. Deze formulieren kunt u aan de leidsters vragen. De leidsters zorgen ervoor dat de medicijnen buiten bereik van de kinderen worden bewaard.

Naam

Wilt u jas, regenlaarzen, fles, speen, speelgoed etc. van een naam voorzien, zodat wij weten van welk kindje het is.

Observatiesysteem

Wij werken met het observatiesysteem " Zo doe ik...!". Uw kind wordt in de 4 jaar dat het bij ons is 8 x intensief geobserveerd. Zo houden wij de ontwikkeling voor uw kind nauwkeuring in de gaten. Meer hierover vind u in het Pedagogisch Beleidsplan.

Ongevallen

Bij kleine ongevallen, waarbij we een huisarts kunnen raadplegen, gaan wij uiteraard bij voorkeur naar de eigen huisarts van uw kind. Het is daarom van belang dat wij over de juiste gegevens beschikken. Uiteraard wordt u hiervan altijd direct op de hoogte gebracht.

Ouderparticipatie

Met de ouders wordt zoveel mogelijk contact onderhouden. Tijdens het brengen en halen van het kind vinden er gesprekken plaats over het kind in de thuis situatie en op het kinderdagverblijf. Eén keer per jaar worden alle kindgesprekken gehouden en daarnaast wordt u van alle activiteiten via de nieuwsbrieven tijdens op de hoogte gebracht. Meedenken van de ouders is van belang bij het goed functioneren van het kinderdagverblijf. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de leiding. Nieuwe ideeën, op welk gebied dan ook, zijn altijd welkom! Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u bij de leiding terecht. Het e-mailadres van de oudercommissie is: oudercommissie.thoekje@gmail.com

Ophalen

Indien een ander persoon uw kind komt halen, dient u dit vooraf aan de leiding mee te delen. Is dit niet bij de leidsters bekend, dan wordt uw kindje niet meegegeven.

Overdrachtsdocument

Tegen de tijd dat uw kind 4 jaar is, heeft het een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Onze pedagogische medewerkers hebben uw kind gevolgd en geobserveerd en kennen uw kind goed. Als de basisschool hiervan gebruik kan maken, kunnen zij zorgen voor een soepele overgang van uw kind naar school.

Daarom hebben het consultatiebureau, de basisscholen en alle kinderopvangorganisaties samen met met de gemeente Barendrecht besloten tot de invoering van het overdrachtsdocument "van Klein naar Groot". Het document wordt ingevuld op basis van de observaties van onze medewerkers en in overleg met u, de ouder(s) van het kind. Als uw kindje 4 jaar is wordt het document overgedragen aan de basisschool waar hij/zij dan naartoe gaat.

Privacy

Kinderdagverblijf ’t Hoekje hecht heel veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf ’t Hoekje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Samenvoegen

In rustige tijden is het mogelijk dat de groepen worden samengevoegd in de ‘Bloemengroep’.

Schoenvrij

I.v.m. hygiëne willen wij er naar streven de groepen schoenvrij te houden. Dit betekent dat wij u vragen de kinderen in de groep pantoffeltjes of warme sokken aan te doen en zelf zo min mogelijk met schoenen door de groepen te lopen. Ook de leidsters lopen op schoenen, speciaal bestemd voor in de groep en niet voor buiten. Ouders kunnen bij binnenkomst gebruik maken van de schoenhoesjes die in de gang te vinden zijn.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt zowel een foto van de groep als van uw kind alleen. Dit is vrijblijvend. U krijgt hierover tijdig bericht via de leidsters. Ook maken de leidsters zelf foto's van uw kind. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw foto's van uw kind, wilt u dit dan schriftelijk laten weten.

Speeltuin

Het kinderdagverblijf is lid van de "Oranjespeeltuin". Wij mogen hier gebruik van maken buiten de reguliere openingstijden. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aan de leidsters doorgeven.

Vaccineren

Alle kinderen op het kinderdagverblijf moeten volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn ingeënt.

Veiligheid

Wilt u bij binnenkomst op het kinderdagverblijf het hek buiten en de binnendeuren goed achter u sluiten. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen. Wij willen u erop attent maken dat wanneer u uw kindje komt halen en nog even blijft napraten, u vanaf dat moment de verantwoording heeft over uw eigen kind.

Wij willen u vragen ook op de volgende punten te letten:
- Geef uw kind a.u.b. geen klein speelgoed mee naar het kinderdagverblijf
- doe geen kleertjes met koordjes aan

Verzekering

Het kinderdagverblijf heeft voor de leiding, personeelsleden en de kinderen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de tijd dat uw kind bij ons is.

Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van kleding, fototoestellen, videocamera's, meegebracht speelgoed e.d.

Weigeren van het kind

Het kinderdagverblijf heeft te allen tijde de mogelijkheid om kinderen te weigeren of plaatsing te beëindigen als het belang van de organisatie of groep in het geding komt.

Wijziging reglement

Een exemplaar van het informatieboekje wordt op aanvraag verstrekt en van elke wijziging in het reglement wordt u d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie.

Ziek

Als uw kindje ziek is mag het niet komen. Pas als uw kind volledig hersteld is, kan het weer toegelaten worden. Dit in overleg met de leidsters om besmetting naar de andere kinderen toe te voorkomen. Het volledig ziektebeleid ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen of even langskomen. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen en dat uw kindje een fijne tijd krijgt bij kinderdagverblijf 't Hoekje.

Klik om in te loggen bij KOVnet.

LINK NAAR KOVNET

FACEBOOK